zenbase-responsive

Regler og tilladelser for erhvervsbyggeri 

Erhvervsbyggeri er omfattet af Bygningsreglementet. Reglerne er teknisk omfattende og vanskeligt tilgængelige for ikke-fagfolk. Bistand fra professionelle rådgivere vil almindeligvis være påkrævet, medmindre der er tale om ganske små om- eller tilbygninger. Det påhviler altid ansøger at undersøge, om projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan og Bygningsreglementet.

Brandteknisk dokumentation
Ifølge Bygningsreglementet kan kommunalbestyrelsen forlange brandteknisk dokumentation for bygningens udformning og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag. 

Landzone
Ligger ejendommen i landzone, forudsætter byggeriet måske også landzonetilladelse, eller ejendommen kan være inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier.

Tilladelser
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse. Når kommunen har meddelt byggetilladelse, vil der blive opkrævet et byggesagsgebyr. En byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er meldt påbegyndt inden for dette år. Når byggearbejdet er afsluttet, skal byggeriet færdigmeldes, og kommunen udsteder en ibrugtagningstilladelse. 

KONCEPTHAL

Construxa Nordica
Odinsvej 9D
DK-7200 Grindsted

+45 30958076
.
www.construxa.com

Det skal være let at bygge kvalitet

Med KONCEPTHAL får du en erfaren og stabil partner. Vi leverer byggeri med høj kvalitet til en fair fast pris. 
 
 
 
bg Image
Back to top